Telefon: 406 40002
post@solkontroll.no

Kjøpsbetingelser

Her finner du informasjon om våre kjøpsbetingelser

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er Solkontroll AS, Gneistoppen 87 – 4656 Hamresanden, org nr 916 649 304 MVA og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris

Den oppgitte prisen for varen er i norske kroner inkludert 25% moms. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Pris for frakt kommer i tillegg til prisen på selve varen. Fraktpris blir oppgitt før kjøper aksepterer kjøpet.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Når du godkjenner kjøp og aksepterer våre salgs- og leveringsbetingelser, aksepterer du samtidig at tilvirking av produktene kan påbegynnes.  Angrer du kjøpet ber vi deg om å kontakte oss snarest mulig, så skal vi forsøke å stoppe ordren og dermed heve kjøpet for deg.

Når vi mottar din bestilling, vil vi sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen og undersøk at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen. Ved forskjeller må du kontakte oss umiddelbart og senest innen en dag etter ordrebekreftelse er mottatt.

 

Betalingen

Dersom kjøperen bruker kreditt- eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpesummen idet ordren legges inn.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Leveransen av varene foretas av Posten/Bring/Postnord og skjer normalt 14 – 20 virkedager etter kjøpet er gjennomført. Levering er skjedd når kjøperen eller hans representant har overtatt varene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

Angrerett

Ved tilvirkningskjøp gjelder ikke normal 14 dagers angrerett.
Tilvirkningskjøp er kjøp hvor varer er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått ett tydelig personlig preg. Begrunnelsen for dette unntaket er at angrerett kan påføre den næringsdrivende store tap, fordi det ikke er mulig eller svært vanskelig å selge varen til andre. Formålet med unntaksbestemmelsen er imidlertid ikke å omfatte standardvarer som den næringsdrivende, for å unngå lagringskostnader, først tilvirker etter bestilling fra forbruker som gjør visse mindre valg.

Mer om dette på:

Veiledning til standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

 

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

Garanti

Garanti som gis av selgeren gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

 

Barnesikring

De siste 10 årene har en rekke barn mistet livet i ulykker relatert til innvendige solskjermingsprodukter. Iht til den europeiske standarden EN 13120 skal innvendige solskjermingsprodukter designes og monteres slik at de ikke kan forårsake skader og alvorlige ulykker for barn (0 – 42 mnd). Ansvaret for at standarden følges ligger hos produsent, forhandler, montør og bruker. Kjøper er i dette tilfellet både montør og bruker.

 

Krav:

  • Kjeder og snorer skal ende minimum 150 cm over gulvet
  • Kjeder og snorer som ender nærmere enn 150 cm over gulvet, festes med egne snorholdere plassert 150 cm eller høyere over gulvet.
  • Snorer må ikke knyttes sammen slik at de danner løkker
  • Barnesikring må bestilles når produktene monteres steder hvor barn har tilgang til snorer / kjeder. Man får opp valg om barnesikring i bestillingsprosessen. Husk å angi korrekt monteringshøyde, dvs til topp av produkt.

Les mer om barnesikring på vår egen guide som finnes på nettsiden vår.

 

Annet

Kjøper må selv foreta fratrekk for bredde og høyde slik at produktet passer aktuelt vindu/dør.

All produksjon av måltilpassede produkter har visse toleranser. Våre produkter leveres med en margin på +/- 2,0 mm på bredde- og høydemål. Som oftest har ligger produktene innen +/- 1,0 mm.

Fargene (på duken) som vises i nettbutikken, kan avvike noe fra faktisk farge. Dette fordi disse er avhengige av pc/tablet/mobils skjerminnstillinger. For at du skal være 100% sikker på at fargen du bestiller er den du ønsker, anbefaler vi at du ber om å få tilsendt fargeprøver.

Solskjermingsløsninger som ligger tett mot vinduet, kan ved kombinasjon av mørk stoffarge og sterkt sollys forårsake sterk varme. Dette kan ødelegge både stoffet og selve glasset. I slike tilfeller bør solskjermingsproduktet dras til side / opp slik at luft slipper til..

 

Ved handel i vår nettbutikk:

Ved handel i vår nettbutikk godtar du automatisk å motta forespørsel pr mail om å legge igjen din anmeldelse av opplevelsen. Dette hjelper oss i videre markedsføring og kundeservice.

 

Plissegardin:

Videre er det viktig at Plisse på regelmessig basis (et par ganger i uken) opereres opp og ned slik at ikke duken stivner.

Feil bruk som nevnt over vil ikke være dekket av garanti / reklamasjon

Kontakt oss

Om oss

Vår absolutt viktigste prioritet er fornøyde kunder og vi strekker oss langt for å oppfylle dette. Våre produkter kjøpes direkte fra et stort europeisk selskap. Selskapet har 25 års erfaring og eksporterer produktene dine til mer enn 35 land. 

Kopirett Solkontroll AS 2020. Design av TechTop Media AS.